Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ZORGHUIS LIMBURG VZW           

Ondernemingsnummer 0442.838.949

Hazerikstraat 13 – 3582 Koersel

Contact

Als Zorghuis Limburg vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zorghuis Limburg vzw

Hazerikstraat 13

3582 Koersel

Per mail: info@zorghuislimburg.be

Telefonisch : 011/76.71.01

 

Het Zorghuis hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving en alleen voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verkregen.

 

Waarom beschikken over uw persoonsgegevens

  • in het kader van een engagement als werknemer of vrijwilliger: volledige naam, adres, geboortedatum en -plaats, nummer identiteitskaart en rijksregisternummer, geslacht, telefoongegevens, eventueel mailadres, beroeps- en opleidingsgegevens.
  • bij een aanvraag tot opname in het Zorghuis: volledige naam, adres, geboortedatum en -plaats, nummer identiteitskaart en rijksregisternummer, geslacht, telefoongegevens, eventueel mailadres, naam en aard van de hulpverleners. Ook door u gemandateerde derden kunnen als doorverwijzer bijkomende gegevens aan ons doorgeven in het kader van een vraag tot opname of een zorgvraag (medische en sociale/familiale gegevens, informatie over de behandeling en de voorziene mantelzorg)
  • bij een verzoek tot het ontvangen via de digitale Nieuwsbrief van informatie over het Zorghuis en uitnodigingen op activiteiten: volledige naam en mailadres. Indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen kan u dit mededelen per mail naar info@zorghuislimburg.be of per brief aan het Zorghuis. Via de opt-out-link in de nieuwsbrief op de website kan u eveneens aangeven dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen

 

Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
  • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Zorghuis Limburg vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk:

  • voor werknemers en vrijwilligers: niet langer dan 1 jaar na het beëindigen van de arbeids- of samenwerkingsovereenkomst
  • voor onze gasten: niet langer dan 1 jaar na de laatste opname
  • voor het ontvangen van de Nieuwsbrief: onmiddellijk na het uitschrijven

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, www.privacycommission.be dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

 

Wijziging privacy statement

Zorghuis Limburg vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

U kan onze privacyverklaring Hier ook downloaden