top of page

PRIVACYVERKLARING ZORGHUIS LIMBURG VZW
Ondernemingsnummer 0442.838.949
Hazerikstraat 13 - 3582 Koersel

Contact
Als Zorghuis Limburg vzw zijn wij verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens die u ons
toevertrouwt.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zorghuis Limburg vzw
Hazerikstraat 13
3582 Koersel
Per mail: info@zorghuislimburg.be
Telefonisch : 011/76.71.01

Het Zorghuis hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt deze persoonsgegevens
in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving en alleen voor de
doeleinden waarvoor we deze hebben verkregen.

Waarom beschikken over uw persoonsgegevens
● in het kader van een engagement als werknemer of vrijwilliger: volledige
naam, adres, geboortedatum en -plaats, nummer identiteitskaart en
rijksregisternummer, geslacht, telefoongegevens, eventueel mailadres,
beroeps- en opleidingsgegevens.


● bij een aanvraag tot opname in het Zorghuis: volledige naam, adres,
geboortedatum en -plaats, nummer identiteitskaart en rijksregisternummer,
geslacht, telefoongegevens, eventueel mailadres, naam en aard van de
hulpverleners. Ook door u gemandateerde derden kunnen als doorverwijzer
bijkomende gegevens aan ons doorgeven in het kader van een vraag tot
opname of een zorgvraag (medische en sociale/familiale gegevens,
informatie over de behandeling en de voorziene mantelzorg).


● bij een verzoek tot het ontvangen via de digitale Nieuwsbrief van informatie
over het Zorghuis en uitnodigingen op activiteiten: volledige naam en
mailadres. Indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen kan u dit
mededelen per mail naar info@zorghuislimburg.be of per brief aan het
Zorghuis. Via de opt-out-link in de nieuwsbrief op de website kan u eveneens
aangeven dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen.Verstrekking aan verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


● het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)


● het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...)


● het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.
We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor
geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de
EU.

Bewaartermijn
Zorghuis Limburg vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist,
namelijk:


● voor werknemers en vrijwilligers: niet langer dan 1 jaar na het beëindigen van
de arbeids- of samenwerkingsovereenkomst


● voor onze gasten: niet langer dan 1 jaar na de laatste opname


● voor het ontvangen van de Nieuwsbrief: onmiddellijk na het uitschrijven


Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy
statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie,
www.privacycommission.be dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy bescherming.


Wijziging privacy statement
Zorghuis Limburg vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen
we een aankondiging doen op onze website.

Privacyverklaring Zorghuis Limburg vzw 22 mei 2018

bottom of page